Kategorier
LOG 79

Åbent brev om udvikling ….

frem og tilbage ….. – åbent brev til Bestyrelsen

Det foregående indlæg “The Answer is Blow….” repræsenterer (desværre) endnu et udspil i en kamp, som alle taber – Bestyrelsen, medlemmerne, gæsterne og jeg.

Med engagement, konkret viden og mange års erfaring har jeg positivt efterkommet Bestyrelsens anmodninger om at forestå regel-undervisning, banesætning, oprettelse af “Blå Kortbane”, udkast til “Short Game bane” og mm…
Som kaptajn jeg har på 5 år har ført 4 hold i Regionsgolf til to landsdelsfinaler og to landsfinaler og vundet den ene! –  Senest har jeg på Bestyrelsens opfordring etableret et allerede velfungerende kvalifikationshold til deltagelse i Danmarksturneringen.

Jeg ser ting i et perspektiv der kalder på konstant forbedring af alle – ikke mindst synlige kvaliteter.
Det piner mig at se nedtrapning af græsset omkring greens og “etablering” af uautoriserede stier gennem bevoksningen – den slags leder i mine øjne til langsom, men desværre helt sikker generel laden stå til.
Det er et kvalitetssvigt som med lethed kunne afværges

– det piner mig at tænke på hvad gæster tænker, når de mellem 15 bagvogne fortvivlet søger efter en enkelt bagvogn der lever op til den kvalitet vi sikkert vil stå for.
–  det ærgrer mig at læse flere år gamle intentioner om at få uddannet 2 dommere og flere regelunderviser uden at det reelt er sket.  Der var stort behov i 2020 da Corona ramte landet og 200 nye interesserede meldte sig i Mollerup.
–  det er ærgerligt at det skulle tage 5 år med gentagne henvendelser til klubbens formand, 2 næstformænd og 3 på hinanden følgende formænd for regel- og handicapudvalget inden en fuldstændig misvisende beskrivelse af udvalgets opgaver bliver fjernet. Tak for at det, så vidt jeg kan se, endelig er sket.
–  det er uforklaret hvorfor den “Blå Kortbane” i bogstaveligste forstand er blevet begravet.  Den skulle – i overensstemmelse med DGU’s forslag og målsætninger – opfylde et meget positivt formål for nye spillere.

Erklæringer …..

Jeg ønsker at alle regler og aftaler mellem alle grupper af medlemmer overholdes.
Jeg er også medlem og påpeger forhold som jeg finder danner et negativt billede af klubben. Det gør jeg selvom det i første omgang ikke altid giver andet resultat end misforstået modvilje mod min person.

Jeg stiller op til valg til Bestyrelsen – fordi jeg som almindeligt medlem og almindelig iagttager ønsker at medvirke til forbedring af de forhold som møder medlemmer såvel som gæster – ikke fordi jeg har noget reelt ønske om være bestyrelsesmedlem.
Jeg foretrækker rollen som analytiker af økonomi og driftsforhold og  medvirkende ved konkrete, aftalte projekter.
Dér har jeg 40 års praktisk erfaring som inspirator og leder.

Jeg opfordrer Bestyrelsen til afholdelse et møde med deltagelse af og ledet af en ekstern, uvildig 3.part for – så at sige at få vasket tavlen ren – bilagt verserende uenigheder, fjernet misforståelser og tilrettelagt og aftalt et grundlag for et fælles konstruktivt syn på klubbens udvikling.

 

Viby J. – 27. august 2021

Med venlig hilsen
Peter Thomsen

Kategorier
LOG 79

The answer is blo ……

Fakta og flossede flag

Bestyrelsen anmoder i truende vendinger i skrivelse af 18 august 2021 om at en række indlæg (se efterfølgende) fjernes fra merlink’s hjemmeside inden 25 august 2021 kl. 12! –  og understreger at hvis de ikke fjernes og der fremover anvendes en sober (min tilføjelse:  subjektiv vurdering) debattone vil “sagen” blive indbragt for Ordens- og Amatørudvalget.

I skrivelsen (pga. manglende tid indføjes først senere) betegnes en reference til et indlæg på en tredie-mands hjemmeside som en “ringeagtsytringer, hvor du beklikker et bestyrelsesmedlems integritet og kompetencer” –  Nu er det altså ikke mig der har skrevet den historie! – referencen er fjernet (fra merlink’s indlæg: Røgen fra historiebogen, men fjernelse ændrer ikke på den pågældendes adfærd overfor undertegnede og min fuldstændig uskyldige hustru!)

Videre: “dine negative og – i flere tilfælde – usande og udkommenterede indlæg på merlink.dk …..”
Opfattelsen af indlæggenes karakter er subjektiv.  Hvis indlæggene indeholder udokumenterede – endda ligefrem usande påstande fremsættes hermed en kontra-anmodning:
Venligst informér mig inden den 02.september 2021, så forholdene kan bringes i orden og undskyldninger kan gives /overbringes til eventuelle forurettede!
Jeg er naturligvis retligt ansvarlig for enhver angivelse der bringes i offentligt rum.
5 indlæg som Bestyrelsen refererer til  (Vinterens pris, Indenom greenbunkeren – udenom sandheden, En ring går i spiral – i begge retninger, Røgen fra historiebogen, Bøde for dig og mig og dit og dat) er indtil videre sat i kladde og afventer svar på anmodningen om udpegelse af “usande og udokumenterede påstande”!

Endnu videre:  “Vi (Bestyrelsen) har i flere år haft omfattende mail-korrespondance og også møder med dig om din adfærd i Mollerup Golf Club. Tilsyneladende uden resultat”
Jeg tillader mig at opgøre at der har været langt mere korrespondance og mange møder om faglige ting og i øvrigt kommenteret dette i mail til samtlige bestyrelsesmedlemmer

Om loyalitet ……!

….. som bestyrelsen forventer / efterspørger på klubbens hjemmeside:
Loyalitet er mine øjne noget man gør sig fortjent til
–  i demokratiske samfund.
Mollerup er akkurat lige så meget min klub og min bane som et hvilket som helst andet medlem – inklusive bestyrelsens.
Derfor synes jeg ikke det er i orden at bestyrelsen lader stå til når ordensreglerne overtrædes, når bevoksningen nedtrampes, når der indkøbes (UD)rangerede rangebolde,  når defekte forhold ikke repareres osv…

Jeg er loyal, når ting forbedres og bringes i orden –
Jeg kan ikke påvirke klubbens omdømme.  Image og omdømme skabes i beskuerens øjne Vi skal være glade for at øjnene er medlemmernes – ikke en betalende greenfee-gæst.

 

 

Kategorier
Golf LOG 79

Domstolen i Mollerup

Jeg TageR ikke nogen på lårene! –
Jeg Tager Bestyrelsen på ordene!

Jeg kommer med underbyggede forslag og ideer til udvikling og forbedring af banen, økonomien og objektive muligheder.
Jeg kommer med indsigelser – skarpe, utvetydige, saglige og dokumenterede! – når regler ikke overholdes, når aftaler brydes, bortkastes eller udsættes på et unødvendigt grundlag.
Udover vedligeholdelse med renovering af nogle bunkere, fjernelse af nogle træer etc. er ingen udvikling sket på banen gennem (mindst) de seneste 7 år.   Ikke en eneste reaktion – trods gentagne påmindelser – fra Bestyrelsen efter flere medlemsgrupper for nu snart 5 år siden! på opfordring bidrog med tegninger og forslag til udvikling af banen!

Aktuelt: Mollerup har modtaget op mod 200 nye indmeldelser.
For at opnå “golfkørekortet” skal de nye gennemgå slagtræning, regelundervisning og bestå en regelprøve.
I løbet af 2020 har kun omkring 50 nye gennemgået regelundervisning og aflagt regelprøve.
Allerede trufne aftaler om at arrangere undervisning for de resterende blev udsat til 2021.  Der skulle pludselig nedsættes endnu et udvalg! til
bl.a. at “revurdere, grundigt analysere, justere,  optimeringer der forhåbentlig kunne resultere i forbedringer!”
–    150 ladt i stikken ift. DGU’s anvisninger!

 

Den slags protester eller kritik bryder medlemmer af Bestyrelsen sig ikke om.
Så nu har de ”opfundet”  et nyt sæt ”værdier”, som skal herske i klubben!

Værdierne vejrer ligeså udefineret
i vinden som klubbens flossede flag

 

… Fyret og dømt Værdiløs… !

Men Bestyrelsen har nedsat sig som domstol, voterer og afsiger nu helt udenom klubbens Ordensudvalg   (se Vedtægternes §18. Stk. 3) domme, der skal stoppe kritiske røster.
Jeg har som den første modtaget min dom.
dine holdninger, værdier og kommunikationsadfærd  – (altså  ift.  Bestyrelsen!) – er ikke forenelig med det at være frivillig rollemodel/ klubambassadør i Mollerup Golf Club”

Så fritaget for at ordne banemarkeringer, tegne Short Game bane, udmåle kortbane, lave regelundervisning osv.

Læs lidt mere hér:  protest den 07juli  Brev til Peter Thomsen
svar til MGC – fyring  –  Hele historien kommer senere!

 

Kategorier
Golf LOG 79

Nuller i Nordlys!

Bestyrelsen viser (sø)vejen fra hul 15 ….: 
“Om et øjeblik når vi bakken, hvor nogle golfhuller let kan flettes sammen med forslagene til cykelcrossanlæg, løbestier, agilitybane, en bygge
legeplads og hospitalets rekreations-og motionsareal –  Jeg håber jeg har husket det hele!”Der er gået fire år siden Bestyrelsen kaldte på forslag til omlægning af banen.  Årsagen?: fortsatte oversvømmelser af især hullerne 14 og 15.
Siden er der løbet meget vand i Egåen og medlemmernes mange gode forslag forsøgt begravet i sand! – Alt imens fører bestyrelsen sig frem i aviserne med forunderlige tal der åbenbart skal tjene et politisk formål udenfor klubben:
Vi mangler plads til nye medlemmer ??? – iflg vores nyhedsbreve har mistet 25 og svært ved at finde flere og holde på dem vi har.
Der kommer 10 – 20.000 nye beboere på bakken i nord! – Det lyder lovende, men der kommer bare ikke 2,5% golfspillere ud af det – ikke en gang 1% – det kender enhver førsteårsstuderende fra Handelshøj-skolen forklaringen på.  (samme påstand har Århus G.C. forsøgt med – uden at få medlemmer fra nybyggerne i Mårslet, Beder, Malling osv.)
Mollerup har kun 2% spillere på eliteplan: 2% af 1100 medlemmer bliver kun til 22 – Så vidt jeg ved er elitegruppen på over 40 spillere! Hvor er de sidste?

Jeg har et forslag:
Fortsæt kun roligt forsøgene på at få placeret ni golfhuller nord for Mollerup G.C. sammen med en hel masse andet, men frihold indsatsen fra golfklubben!
Jeg er 100% overbevist om at et særskilt, offentligt multiprojekt kan finde stor tilslutning blandt lokalpolitikerne –  i hvertfald langt større end et projekt der grundlæggende bare går ud på at pleje særinteresser for Mollerups golf.
Golfklubbens medlemmer undgår at være indblandet i en økonomi
der er behæftet med ualmindeligt mange usikkerheder og dekoreret med hvis og hvis og flere hvis’er!  – I stedet kan vi måske få en løbende tilgang af motionister og unge, der gerne vil forsøge sig som rigtige golfspillere.

Vi sikkert mange der gerne vil medvirke positivt, hvis de nære problemer prioriteres.  Og vi vil helt sikkert glæde os til at se en underskrift fra “fondene som gerne vil være med” eller penge fra kommunen som erstatning til omlægning af især hullerne 14 og 15 – inden det er for sent.

Kategorier
Golf LOG 79

billetter til ringside

Dyre billetter til ringside…!

GolfRingen har skiftet navn til det kortere: Mer’Golf!
Afkortelsen svarer nogenlunde til indskrænkningen af deltagende klubber fra 8 til nuværende 5!

Der søges ihærdigt efter flere klubber til Mer’Golf, men det bliver svært. Kortets store blå prikker viser de sidste 4-5 muligheder.

I søgen efter nye spillekammerater er bestyrelserne i Ebeltoft, Grenå og Mollerup derfor forståeligt kommet under pres, og under pres indgår man ofte aftaler, som ikke er optimale  –  og som andre må betale for!

Norddjurs kom ind i samarbejdet i 2019 og Søhøjlandet i 2020.
De to klubber spiller til sommergreens året rundt.
Med henvisning til ekstra omkostninger og ekstra arbejde på deres baner  pga gæsterne fra øvrige 3 klubber har de to opnået en særaftale om ekstra betaling – udover indtægten fra fritspilsaftalen! – på 100 kr per runde i vintersæsonen!
Med økonomens briller en rigtig smart særaftale! – Trump kunne næppe have gjort det bedre!
Sagen er nemlig at:
– gæste-runderne udgør langt under 10 % af klubbens egne runder!
– greenkeeper derfor slet ikke har behov for at udføre noget som helst ekstraarbejde pga gæsterne fra Mer’Golf!
Læs om de østjyske golfringe hér:  Ved ringside

 

Kategorier
LOG 79

Engagement: RETHINK

Mollerup Golf Club  –  R E T H I N K !

Jeg fokuserer på et aktivt og sagligt, sportsligt engagement i klubben,
og forventer jeg et tilsvarende udspil fra mine medspillere og ikke mindst fra medlemmer af udvalg og Bestyrelse.

Med kompetence og nytænkning arbejder jeg for:

– at fremme vores sportslige muligheder for udfoldelse
–  tilpasning og udvikling af banen og klubben som følge af ændrede
klimabetingelser og ændrede markedsvilkår og driftsmuligheder.
–  at udbrede kendskabet til det nye hcp-system, golf- og ordensregler
–  at medlemmerne løbende modtager et aktuelt og komplet billede af klubbens aktiviteter.
–  at der ca. 3 gange om året indkaldes til medlemsmøder, hvor
Bestyrelse og udvalg redegør for økonomi, projekter, nye forslag mm.

Du kan se en række emner der skal RETHINK’es og deres begrundelse her på siden fra 06.marts!.
Min baggrund og erfaring vil garanterer en kvalificeret indsats og medvirken ifm. udvikling af vores golf, banen og klubbens økonomi.

Med Sportslig hilsen   –   Peter Thomsen

 

 

Kategorier
LOG 79

Short Game Challenge

Udfordringen hedder SHORT Game Challenge!

Short Game Challenge omfatter indspil fra forskellige afstande og puttning.  Der tildeles point efter hvor tæt man kommer på hullet og resultatet noteres på et særligt scorekort.  Der afholdes mesterskaber med deltagerne opdelt efter handicap og alder, så alle kan  være med.
Vinderen fra hver gruppe deltager i DGU’s  Danmarksmesterskab!

På generalforsamlingen for 3 år siden forkastede Bestyrelsen elitens og andre interesseredes opfordring til etablering af en Short Game bane.
Midt på året 2019 blev jeg af en entusiastisk næstformand og manager anmodet om at komme med forslag til etablering.
Det blev til mange timer med opmåling af afstande, fotografering og tegningsforslag. Det kniber med plads til en puttebane på over 200 m2.
Første oplæg indeholdt tre mulige løsninger.  Efter nøje vurderinger blev oplægget udvidet med forslag # 4, så # 5 og endeligt # 6.
                                  Læs det hele her:  Short Game projekt

Forventningen og begejstringen er stor. Siden projektets start har jeg svaret på talrige spørgsmål. Jeg har berettet positivt om forløbet og udtrykt tro på at projektet realiseres.

Dvs. lige indtil november da bestyrelsen meddelte at projektet var puttet i den store syltekrukke!
Dermed var antallet af undskyldninger og gentagne udskydelser simpelthen blevet for meget, og jeg frasagde jeg mig videre deltagelse.

Men hvad sker der nu ….? – Jeg er netop blevet indkaldt til møde i uge 9!

Kategorier
LOG 79

Forsvundne Rangebolde

Rygterne om de forsvundne rangebolde

For et par år siden forlød det at en mængde rangebolde var blevet stjålet. Som nogle ynder at udtrykke det: “det er sket i andre klubber”….!
Det var det jo rigtigt nok også, men det viste sig heldigvis at vores bolde var smuttet ud af vaskesystemet og endt i brønden ved siden af rangen!

Pudsigt genlød de samme rygter igen i december.  Hyppige træning på rangen indikerede at boldene nok snarere var forsvundet i pløret.
Så straks ved årets begyndelse tog vi en opsamlings- og opgravningstur på rangen, hvor vi i løbet af et par timer kunne “finde” ca. 750 bolde.
“RulleMarie” kunne ikke indfange 22 bolde begravet på blot 2 m2!

Vi ville da gerne fortælle andre hvor andre måske kunne finde boldene og lavede et lille indlæg til hjemmesiden.
Som ved et par tidligere lejligheder var redaktøren af den opfattelse at den slags læsning ikke var egnet for medlemmerne.
Men her kan du læse vores lille beretning: Rygterne om rangeboldene